Pokyčiai Vilniaus parapijos tarptautinėje bendruomenėje

  Pokyčiai Vilniaus parapijos tarptautinėje bendruomenėjePamaldos anglų kalba Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje reguliariai laikomos jau daugiau nei šešiolika metų. Beveik tiek pat laiko parapijoje gyvuoja ir susitelkusi užsieniečių bendruomenė. Remiant Amerikos evangelikų liuteronų bažnyčiai, apie dešimtį metų bendruomenė turėjo ir savo nuolatinį dvasininką – amerikiečiai ev. liuteronų kunigai čia tarnaudavo nuo dvejų iki trejų metų. Tarptautinei bendruomenei padedant, sutvarkyta ne viena bažnyčios interjero detalė, įrengtas langų apšiltinimas ir kt.

 Specifinis bendruomenės bruožas – dažna narių kaita, nes dauguma jų Vilniuje gyvena tik laikinai, nuo keleto mėnesių iki kelerių metų, pamaldas lanko ne vien liuteronai. Pastaruoju metu bendruomenė nuolatinio kunigo neturėjo, ją aptarnauja pagal nustatytą grafiką keletui savaičių atvykstantys savanoriai dvasininkai.

 Tikimasi, kad nuo 2013 m. rudens tarnauti į Vilnių atvyks didelę tarptautinę patirtį turintis amerikietis ev. liuteronų kunigas Jim Wagner su žmona Diane ir po penkerių metų pertraukos bendruomenė vėl turės nuolatinį dvasininką. Iki šiol įvairiatautė anglakalbė bendruomenė buvo suvokiama kaip Vilniaus ev. liuteronų parapijos dalis, savarankiško juridinio statuso ji neturėjo. Veikiausiai šitokia padėtis netrukus pasikeis.

 

 Jau senokai ne vienas svečių iš užsienio sulaukęs vilnietis liuteronas sekmadienį pasiteirauja, kuriose pamaldose Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje jie norėtų dalyvauti: 9.30 val. anglų kalba ar pagrindinėse lietuviškose 11.00 val.?  Vilniaus ev. liuteronų parapijoje pamaldos anglų kalba reguliariai laikomos jau šešiolika metų, daugiau nei dešimtmetį – kiekvieną sekmadienį.  

 Tai Vilniaus parapijos pastangų Dievo žodį skelbti kitomis kalbomis dalis. Kurį laiką Vilniuje ev. liuteronų pamaldos reguliariai laikytos ir vokiečių kalba (be svečių kunigų bei teologijos praktikantų-vikarų jas kurį laiką vedė ir kun. Virginijus Kelertas iš Šakių). Atskiromis progomis, pvz., švenčiant Nepriklausomybės dieną, Vilniaus ev. liuteronų parapijos latvių bei estų kilmės nariams pamaldos laikytos ir latvių bei estų kalbomis, pakvietus ev. liuteronų kunigus iš tų valstybių. Bažnyčioje retkarčiais suskamba ir skandinavų kalbos.

 Anglakalbės bendruomenės ištakų pradžia Vilniaus parapijoje galima laikyti 1996 m. Tų metų kovo 12 d. pamaldas čia laikė anglikonų kunigas dr. David H. Williams, kuris 1995-1997 m. rezidavo Varšuvoje (buvo pirmasis nuolatinis anglikonų misijos kapelionas Lenkijoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų). Į Vilnių laikyti anglikonų tradicijos pamaldų kunigas atvykdavo kas pora mėnesių (Lietuvos ev. liuteronų ir Anglikonų bažnyčias vienija Porvoo bendrystės sutartis). Paskutines pamaldas Vilniuje, prieš išeidamas į pensiją ir grįždamas į Britaniją, jis laikė 1997 m. spalio 7 d.

 Vilniaus ev. liuteronų parapijos pastangomis pamaldos anglų kalba vyko reguliariai, retkarčiais jas laikydavo atsikūrusios Vilniaus jungtinės metodistų parapijos dvasininkai Christine ir  David Markey (su metodistais mūsų bažnyčią sieja ekumeninė Leuenbergo sutartis). Vienas iš anglakalbės bendruomenės telkimo iniciatorių buvo ir tuometinis Vilniaus ev. liuteronų parapijos antrasis kunigas Valdas Aušra. 1998 m. pabaigoje parapijai renkantis naują kunigą (gruodžio 5 d. visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo 106 balso teisę turintys parapijos nariai, vienbalsiai išrinko kun. Mindaugą Sabutį), viena iš sąlygų potencialiems kandidatams buvo, kad esant reikalui galėtų patarnauti ir anglakalbei parapijos bendruomenei. 

 1998-1999 m. vyko pokalbiai su Pasaulio Liuteronų Sąjunga ir Amerikos evangelikų liuteronų bažnyčia, palaikančia analogiškų tarptautinių bendruomenių, dažniausiai vadinamų International church, tinklą Europoje, Vidurio Rytuose ir Azijoje. Pirmuoju nuolatiniu Vilniaus ev. liuteronų parapijos anglakalbės bendruomenės kunigu tapo amerikietis Arden D. Haug, prieš tai panašią parapiją įkūręs Rygoje ir tarnavęs ten iki 1995 m. Vilniuje kunigas tarnavo apie trejus metus (šiandien kun. A.D. Haug yra Amerikos evangelikų liuteronų bažnyčios Pasaulinės misijos atstovas Europoje, pastaruoju metu tarnavo Tarptautinėje bažnyčioje Bratislavoje, Slovakijoje. Ten ši bendruomenė yra sudėtinė Slovakijos ev. liuteronų bažnyčios tarnystės dalis).

 Iki 2008 metų nuolatinį anglakalbės bendruomenės dvasininką Vilniuje išlaikė Amerikos ev. liuteronų bažnyčia. Paskutinis nuolatinis bendruomenės kunigas buvo Robert S. Jones (2006-2008) iš Didžiojo Kanjono sinodo, kurį su Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia sieja 1994 m. pasirašyta bendrystės sutartis. Nuo 2008 m. rudens bendruomenę aptarnauja pagal nustatytą grafiką keletui savaičių atvykstantys savanoriai dvasininkai, pastaruoju metu ne tik liuteronai.

 Amerikiečiai anglakalbės bendruomenės kunigai talkino kasdieniame Vilniaus ev. liuteronų parapijos sielovados darbe, prireikus pavaduodavo pagrindinį parapijos kunigą, bendradarbiavo su Vilniaus ev. liuteronų akademinio jaunimo draugija. Anglakalbės bendruomenės narių pastangomis atkurta Vilniaus ev. liuteronų bažnyčios altoriaus apatinėje dalyje pavaizduota Kristaus gimimo scena, keletas kitų bažnyčios interjero detalių. Paramos sulaukė įvairios Vilniaus bei kitų Lietuvos ev. liuteronų parapijų iniciatyvos. Nuolatiniai bendruomenės kunigai svečio teisėmis dalyvaudavo LELB Sinodo darbe (analogiškai kaip ir daugiau nei dešimtmetį Klaipėdoje reziduojantis Misūrio Sinodo Liuteronų Bažnyčios atstovas kun. dr. Charles Evanson).

 Iki šiol savarankiško juridinio statuso anglakalbių bendruomenė neturėjo ir buvo suvokiama kaip Vilniaus ev. liuteronų parapijos dalis, siekiant Evangeliją skelbti anglų kalba. Pamaldas bei kitus bendruomenės susibūrimus lanko Vilniuje dirbantys užsieniečiai, diplomatinio korpuso atstovai, o taip pat ir tiesiog turistai, sekmadienį norintys Dievo žodį išgirsti jiems suprantama anglų kalba. Specifinis bendruomenės bruožas – dažna narių kaita, nes dauguma Vilniuje gyvena tik laikinai, nuo keleto mėnesių iki kelerių metų. Ne visi yra liuteronai, dalį jų į bendruomenę sutelkia galimybė susitikti su tėvynainiais ar kitais Lietuvoje gyvenančiais užsieniečiais, tik retas jų moka lietuviškai. Bendruomenei pastaruoju metu priklauso ir keletas lietuvių, kurie nėra evangelikų liuteronų bažnyčios nariai.

 Š. m. rugpjūčio 6 d. Vilniaus ev. liuteronų parapijos taryba, dalyvaujant ir LELB vyskupui (Vilniaus parapijos klebonui), bendru sutarimu pritarė, kad parapijoje daugelį metų veikianti anglakalbė bendruomenė oficialiai taptų savarankiška, savo sąskaitą banke ir atskirą religinės bendruomenės registraciją turinčia Vilniaus tarptautine bažnyčia (The International Church of Vilnius). Pamaldoms ši ekumeninė bendruomenė ir toliau rinksis Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje.

 Nuo 2005 m. spalio 2 d. Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje meldžiasi ir Lietuvos ev. reformatų bažnyčios-Unitas Lithuaniae Sinodo Vilniaus parapija (kunigai Tomas Šernas ir Raimondas Stankevičius). Evangelikų reformatų pamaldos laikomos kiekvieną sekmadienį 14.00 val. [Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje ev. reformatų parapijos pamaldos laikytos iki 2012 m. spalio 21 d., kol po aštuonerių metų pertraukos jie sugrįžo į savąją bažnyčią, - red. past.].

 Kad tuo pačiu bažnyčios pastatu naudojasi kelios parapijos, yra ganėtinai įprasta praktika. Džiugu, kad savo bažnyčioje galime priglausti kitus, užuot patys ieškoję prieglobsčio.

Kęstutis Pulokas

Nuotraukos autoriaus

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2012 Nr.9 
« June 2024 »
MoTuWeThFrSaSu
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30